Regulamin Serwisu dopasowani.eu.

CZĘŚĆ A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin Serwisu DOPASOWANI.EU”;

 2. Usługodawca – Fundacja LABORE SIMUL z siedzibą w Łodzi przy ul. płk.dr.St. Więckowskiego 13 lok 12BU, 90-721 Łódź, wpisana do rejestru stowarzyszeń i przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000874639, NIP:7252304737

 3. Portal – portal internetowy DOPASOWANI.EU prowadzony przez Usługodawcę;

 4. Użytkownik – Kandydat, Pracodawca, Wystawca, Uczestnik lub inny użytkownik, korzystający z Portalu na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą;

 5. Pracodawca – podmiot nie będący konsumentem, który zaakceptował niniejszy Regulamin i na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi;

 6. Pracodawca Jawny – Pracodawca, którego tożsamość jest uwidoczniona w Portalu dla Kandydatów;

 7. Pracodawca Ukryty – Pracodawca, którego tożsamość nie jest ujawniona w Portalu dla Kandydatów;

 8. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym Pracodawcą;

 9. Osoba z Niepełnosprawnością: Kandydat legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności

 10. Kandydat Zarejestrowany – Kandydat, który posiada potwierdzone konto w Portalu DOPASOWANI.PL;

 11. Kandydat Niezarejestrowany – Kandydat, który nie posiada potwierdzonego konta w Portalu DOPASOWANI.EU;

 12. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Portalu, umożliwiający zarejestrowanie Konta Kandydata albo Profilu Targowego w Subdomenie;

 13. Konto Kandydata – konto w Portalu, w którym Kandydat zapisuje swoje dane dotyczące edukacji, przebiegu kariery zawodowej itp. Konto może być wykorzystywane do składania Aplikacji na konkretne Ogłoszenie Pracodawcy Jawnego lub Ukrytego;

 14. Profil Kandydata – funkcjonalność Konta pozwalająca Zarejestrowanemu Kandydatowi na wpisywanie wybranych danych dotyczących edukacji, przebiegu kariery zawodowej itp. Profil może być wykorzystywany do składania Aplikacji na konkretne Ogłoszenie Pracodawcy Jawnego lub Ukrytego (aplikowanie Profilem);

 15. Panel Pracodawcy – profil w Portalu, w którym Pracodawca zapisuje swoje dane oraz dane niezbędne do prowadzenia rekrutacji oraz za pomocą którego Pracodawca może przeglądać Aplikacje oraz informacje o Kandydatach;

 16. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców, Kandydatów, Wystawców lub Uczestników, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;

 17. Usługi dla Pracodawców – usługi świadczone na podstawie Umowy przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców, których lista znajduje się w Regulaminie;

 18. Usługi dla Kandydatów – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Kandydatów, które zostały wskazane w Regulaminie i zamieszczone bądź zostaną zamieszczone w przyszłości w Portalu;

 19. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Kandydatem, Pracodawcą, Wystawcą, Uczestnikiem lub innym Użytkownikiem, na podstawie Regulaminu (w przypadku Usług dla Pracodawców Umowa może mieć także formę zamówienia);

 20. Oferta pracy – ogłoszona przez Pracodawcę o rekrutacja na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Portalu;

 21. Powiadomienia o ofertach pracy – Usługa, świadczona na podstawie Umowy z Kandydatem, polegająca na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Portalu, odpowiadających zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru oraz przesyłaniu mu innych powiadomień;

 22. Aplikacja – dane osobowe i informacje, przesyłane przez Kandydata Pracodawcy, który zlecił zamieszczenie Oferty pracy za pośrednictwem Portalu, mogących obejmować między innymi: curriculum vitae (CV), list motywacyjny oraz dane osobowe Kandydata, a także w przypadku Osoby z Niepełnosprawnością kopii orzeczenia o niepełnosprawności ;

 23. Moduł Komentarzy – sekcja komentarzy w profilu Pracodawcy na stronach Serwisu;

 24. Subdomena - dostępna pod adresem www.targi.praca.pl subdomena praca.pl do obsługi Targów Praca.pl;

 25. Cennik – szczegółowy wykaz cen dla Usług odpłatnych znajdujący się w Serwisie pod adresem: https://www.dopasowani.eu........

 26. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.);

 27. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.);

 28. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 29. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

II. ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu Portalu Pracodawcom w celu poszukiwania Kandydatów w procesie rekrutacji oraz udostępnianiu Serwisu Kandydatom w celu poszukiwania pracy.

 2. Usługi udostępniane są elektronicznie w Portalu pod adresem https://dopasowani.eu oraz przez aplikację mobilną DOPASOWANI.EU po jej udostępnieniu przez Usługodawcę.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Aby bezproblemowo korzystać z Usługi należy spełnić następujące wymogi techniczne, a mianowicie posiadać połączenie z siecią Internet oraz korzystać z przeglądarki Internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów w zapisie HTML oraz akceptującej pliki cookies Poleca się korzystanie z następujących przeglądarek: Internet Explorer - wersja od 11-ej lub nowsza, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari lub innej kompatybilnej z Portalem

 2. Korzystanie z Serwisu za pomocą urządzenia mobilnego z użyciem aplikacji mobilnej będzie możliwe po zakończeniu prac nad aplikacją i udostępnieniu jej w pod warunkiem, że aplikacja mobilna została prawidłowo zainstalowana na danym urządzeniu.

 3. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy.

 4. Do utworzenia lub korzystania z Konta Kandydata lub Panelu Pracodawcy niezbędne jest posiadanie konta e-mail.

 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem w sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zminimalizowania tego ryzyka.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Pracodawcę a także Kandydata, treści o charakterze bezprawnym oraz naruszającym dobre obyczaje. W szczególności zabronione jest używanie słów wulgarnych, podawania treści niezgodnych z faktami, pomawianie, znieważanie, mowa nienawiści. Szczegółowe zasady zamieszczania komentarzy o treści poruszającej tematy religijne i polityczne.

 7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do podejmowania wszelkich czynności w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji Użytkownika w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a Użytkownik zobowiązany jest udzielać Usługodawcy w tym zakresie niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku nie otrzymania wymaganych informacji, Usługodawca może odmówić świadczenia Usług.

IV. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług dla Kandydata zostaje zawarta w Portalu DOPASOWANI.EU.

 2. Umowa o świadczenie Usług dla Pracodawcy może zostać zawarta w Portalu DOPASOWANI.EU lub w przypadku doradztwa personalnego i szkoleń , poza nim.

 3. Przed zawarciem Umowy Usługodawca udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie Regulamin.

 4. Szczegółowe zasady zawierania i rozwiązywania Umów pomiędzy Usługodawcą a odpowiednio Kandydatem, Pracodawcą, określone zostały odpowiednio w Części

 5. Kandydat/Uczestnik ma prawo w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu o treści: „Oświadczam, że odstępuję od Umowy [...] z Praca.pl zgodnie z Częścią A pkt IV ust. 6 Regulaminu” należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dopasowani.eu Rozpoczęcie i pełne wykonanie Usług skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy. Korzystając z Usług Użytkownik udziela zgody na ich świadczenie przed upływem terminu do odstąpienia.

V. REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu Użytkownik może wnieść reklamację poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@dopasowani.eu lub pocztą na adres: ul. płk.dr.St. Więckowskiego 13 lok 12BU, 90-721, w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni.

VI. DANE OSOBOWE

§ 1

Administrator danych osobowych I obowiązki informacyjne Administratora – art. 13 RODO

 1. [Administrator] Administratorem danych osobowych Kandydata, który dokonuje rejestracji, Kandydata Zarejestrowanego, Kandydata, który zapisał się na Powiadomienia o ofertach i pracowników Pracodawcy jest Usługodawca - Fundacja LABORE SIMUL z siedzibą w Łodzi przy ul. płk.dr.St. Więckowskiego 13 lok 12BU, 90-721 Łódź, wpisana do rejestru stowarzyszeń i przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000874639,. Administrator niniejszym udostępnia dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej iod@pl-fls.pl nr tel. +48 42 689 47 47 adres do korespondencji: ul. płk.dr.St. Więckowskiego 13 lok 12BU, 90-721 Łódź

 2. [Inspektor Ochrony Danych Osobowych] Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych i niniejszym udostępnia jego dane kontaktowe dedykowane do komunikacji w zakresie danych osobowych: adres poczty elektronicznej iod@pl-fls.pl, nr tel. +48 42 689 47 47, adres: Inspektor Ochrony Danych Fundacji LABORE SIMUL, ul. płk.dr.St. Więckowskiego 13 lok 12BU, 90-721 Łódź.

 3. [Cel i Podstawa] Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonania Umowy między Usługodawcą a Kandydatem, Pracodawcą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy) w celu marketingu bezpośredniego Usług Usługodawcy, a także przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora).

 4. [Odbiorcy] Dane osobowe są udostępniane odbiorcom wskazanym odpowiednio w § 2 i 3 poniżej.

 5. [Okres przetwarzania] Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia Umowy, a następnie przechowywane, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy.

 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Jednakże wykonanie niektórych żądań, t. j. usunięcie, wniesienie sprzeciwu, przeniesienia danych uniemożliwia wykonanie Umowy i powoduje jej rozwiązanie.

 8. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych podany w pkt 2 powyżej.

 9. Dane osobowe przetwarzane są w sposób niezautomatyzowany. Nie dokonuje się profilowania.

 10. Administrator opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z RODO.

2

Dane osobowe Kandydata i Uczestnika - część szczególna

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kandydata, do czasu jego rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mailowy, adres IP.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kandydata Zarejestrowanego: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe (adres e-mailowy, nr telefonu, adres zamieszkania), adres IP, oraz informacje podane przez Kandydata w jego CV (o wykształceniu, o przebiegu kariery zawodowej i doświadczeniu, o kwalifikacjach, o znajomości języków obcych, symbol niepełnosprawności o rodzaju poszukiwanej pracy oraz inne podane w CV Kandydata).

 3. Dane osobowe zbierane są od Kandydata, czyli od osoby, której dotyczą.

 4. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia wykonywanie Umowy

 5. [Cel i podstawa] Dane osobowe zbierane do czasu lub podczas rejestracji oraz zapisywania się na Powiadomienia o ofertach przetwarzane są w celu zawarcia Umowy z Usługodawcą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 6. Dane osobowe Kandydata Zarejestrowanego przetwarzane są w celu wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 7. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu bezpośredniego Usług Usługodawcy, a także przechowywane w celu dochodzenia roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora).

 8. Na adres e-mail podany podczas rejestracji (albo podczas Aplikowania bez rejestracji – w przypadku wybrania opcji Powiadomień o ofertach) Usługodawca przesyła wiadomość powitalną z linkiem aktywacyjnym, zawierającą informacje o Administratorze i inne wymagane przez art. 13 RODO oraz informację, że dane osobowe podane do rejestracji są przetwarzane do czasu kliknięcia przez Kandydata w link aktywacyjny, a dane podane po skutecznej rejestracji przetwarzane są w celu wykonania Umowy.

 9. [Udostępnianie] Dane osobowe Kandydata/Uczestnika są udostępniane Pracodawcom (Pracodawca Jawny lub Pracodawca Ukryty, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa), poszukującym kandydatów na określone stanowiska, wg. oznaczonych przez tych Pracodawców kryteriów.

 10. W momencie przekazania danych osobowych i CV Kandydata konkretnemu Pracodawcy, Pracodawca ten staje się administratorem danych osobowych Kandydata i od tego momentu na Pracodawcy ciążą wszelkie obowiązki administratora wynikające z RODO.

 11. W przypadku Kandydata, który Aplikuje na Ogłoszenie Pracodawcy zamieszczone w Portalu - za pomocą formularza zewnętrznego Pracodawcy (§ 4 Części B), administratorem jego danych osobowych jest Usługodawca i Pracodawca.

§ 3

Dane osobowe pracowników Pracodawcy i Wystawcy – część szczególna

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe pracowników Pracodawcy dedykowanych do wykonania Umowy: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mailowy, nr telefonu), adres IP.

 2. Dane osobowe zbierane są od Pracodawcy na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Pracodawcą/Wystawcą.

 3. [Cel i podstawa] Dane osobowe zbierane przetwarzane są w celu wykonania Umowy między Usługodawcą a Pracodawcą oraz w celu prawidłowej realizacji umowy z Usługodawcą i zapewnienia kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO.

 4. [Udostępnianie] Dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Usługodawcy.

CZĘŚĆ B. ŚWIADCZENIE USŁUG DLA KANDYDATA

§ 1

Usługi i Umowa

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Kandydata Usługi polegające na udostępnianiu Portalu w celu poszukiwania ofert pracy.

 2. Kandydat może korzystać z Usług, jako:

 1. Kandydat zarejestrowany

 2. w wybranych przypadkach Kandydat niezarejestrowany

§ 2

Korzystanie z Usług, jako Kandydat zarejestrowany

 1. W celu utworzenia potwierdzonego konta Kandydat:

  1. akceptuję Regulamin;

  2. klika w link potwierdzający który otrzymał na podany adres e-mail

 1. Przed potwierdzeniem konta, Kandydat otrzymuje informacje o Administratorze danych i inne wymagane w art. 13 RODO oraz informację, że po kliknięciu w link potwierdzający następuje potwierdzenie Konta Kandydata w Portalu i zawarcie Umowy.

 2. Wymagane jest hasło składające się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej z 1 wielkiej litery i 1 cyfry.

 3. Kandydat zobowiązany jest nie ujawniać osobie trzeciej Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

 4. Umowa z Kandydatem obejmuje:

  1. prowadzenie Konta Kandydata;

  2. przekazywanie informacji o Kandydacie do Pracodawcy, w tym cv/list motywacyjny;

  3. modyfikację danych osobowych przez Kandydata;

  4. przechowywanie informacji o Kandydacie celem poszukiwania dla niego ofert pracy;

  5. powiadomienia o ofertach pracy;

  6. możliwość aplikowania na oferty pracy przez Kandydata;

  7. możliwość aplikowania na formularz zewnętrzny Pracodawcy przez Kandydata.

 1. Po utworzeniu Konta Kandydata Kandydat może poprzez wpisanie wybranych danych dotyczących edukacji, przebiegu kariery zawodowej itp. utworzyć Profil.

 2. Kandydat Zarejestrowany może dokonać Aplikacji na konkretne Ogłoszenie poprzez załączenie plików CV/list motywacyjny albo poprzez Aplikację Profilem.

 3. Po wysłaniu Aplikacji Kandydat otrzymuje na podany przez niego adres e-mail automatycznie wygenerowane potwierdzenie wysłania Aplikacji, zawierające: informację na jakie Ogłoszenia Aplikował.

 4. Kandydat może zaznaczyć opcję wyrażenia zgody na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną (opcjonalnie).

 5. Kandydat ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu powiadamiania przez Usługodawcę o ofertach pracy. Wybrana usługa powiadomień zostaje wówczas dezaktywowana.

 6. Aplikowanie przez formularz zewnętrzny Pracodawcy:

  1. w celu Aplikowania na konkretne Ogłoszenie udostępnione w Portalu Kandydat wybiera opcję „Aplikuj” zamieszczoną w Ogłoszeniu Pracodawcy Jawnego lub Ukrytego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;

  2. w momencie kliknięcia w „Aplikuj” Kandydat zostaje przeniesiony do formularza Pracodawcy.

 1. Konto Kandydata usuwa się z Serwisu, w przypadku, gdy:

  1. adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym uniemożliwia kontakt z Kandydatem;

  2. Kandydat narusza istotne postanowienia Regulaminu.

§ 3

Korzystanie z Usług jako Kandydat niezarejestrowany

 1. W przypadku, gdy Kandydat nie posiada potwierdzonego (zarejestrowanego) konta Usługodawca może umożliwić Kandydatowi korzystanie z Usług Portalu bez potwierdzonego Konta Kandydata. W takim przypadku utworzone zostaje w Portalu Konto Kandydata niepotwierdzone.

 2. Jeśli Kandydat nie potwierdzi Konta, otrzyma informację e-mailową zachęcającą do potwierdzenia konta.

§ 4

Powiadomienia o ofertach

 1. Kandydat może zamówić w Portalu osobne Usługi Powiadomień o ofertach pracy poprzez kliknięcie ikonki („Włącz Powiadomienia” lub „Zapisz się”) i podanie adresu e-mail. Pod przyciskiem („Włącz Powiadomienia” lub „Zapisz się”) Kandydat zapoznaje się z informacją, że skuteczne zakończenie procesu aktywacji Powiadomień oznacza zawarcie Umowy o świadczenie usług powiadomień z Usługodawcą i akceptację Regulaminu.

 2. Na podany przez Kandydata adres e-mail zostaje wysłany automatycznie wygenerowany mail powitalny z linkiem aktywacyjnym, zawierający informacje o Administratorze i inne wymagane w art. 13 RODO oraz informację, że dane osobowe podane do aktywacji są przetwarzane w celu zawarcia Umowy do czasu kliknięcia przez Kandydata w link aktywacyjny, a po kliknięciu w link w celu wykonywania Umowy. Po kliknięciu przez Kandydata w link aktywacyjny zostają aktywowane Usługi Powiadomień, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

 3. Jeśli Kandydat posiada niepotwierdzone Konto Kandydata, w momencie aktywacji Usługi Powiadomień aktywuje równocześnie Konto Kandydata.

§ 5

Rozwiązanie Umowy

 1. Kandydat może w każdym czasie rozwiązać Umowę przez zalogowanie się na Konto Kandydata i wybranie w ustawieniach opcji „Usuń konto” lub, w przypadku osobnej Usługi Powiadomień, usuwając wszystkie Usługi Powiadomień.

 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę, jeśli Kandydat nie przestrzega Regulaminu. O rozwiązaniu Umowy Kandydat zostanie powiadomiony wiadomością poczty elektronicznej wysłaną na adres podany w Formularzu rejestracyjnym.

 3. Usunięcie Konta Kandydata zgodnie z § 2 ust. 12 oznacza rozwiązanie Umowy.

CZĘŚĆ C. ŚWIADCZENIE USŁUG DLA PRACODAWCY

§ 1

Usługi i Umowa

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Pracodawcy, polegające na:

  1. przekazywaniu dostępu do Panelu Pracodawcy, w celu korzystania z niektórych Usług dla Pracodawców;

  2. wsparciu w zakresie redakcyjnym i publikacji ogłoszeń;

  3. przekazywaniu dostępu do zasobów wiedzy;

  4. umieszczaniu w Serwisie Ogłoszeń na zlecenie Pracodawcy;

  5. wyróżnianiu Ogłoszeń w określony sposób;

  6. umieszczeniu prezentacji Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie;

  7. udostępnieniu możliwości otrzymywania Aplikacji od Kandydatów;

  8. wstępnej selekcji Aplikacji zgodnie ze stopniem kwalifikacji Kandydatów;

  9. zarządzaniu procesami rekrutacji i Aplikacjami;

  10. umożliwieniu dostępu do artykułów oraz informacji związanych z rynkiem pracy.

 1. Usługi świadczone są na podstawie Umowy zawartej w Portalu albo poza nim.

 2. Zakres Usług określa Umowa.

 3. Termin do wykorzystania Usługi dla Pracodawcy wynosi 12 miesięcy od dnia aktywacji Usługi (okres obowiązywania Umowy), chyba, że Umowa wyraźnie stanowi inaczej.

 4. Jeżeli Umowa obejmuje zamieszczanie Ogłoszeń w Portalu, należy przez to rozumieć gotowość Usługodawcy do zamieszczania Ogłoszeń w okresie obowiązywania Umowy. Ogłoszenia zostaną zamieszczone w Portalu, jeżeli Pracodawca je wprowadzi oraz jeżeli spełnione będą inne warunki wynikające z Regulaminu.

 5. Pracodawca może wprowadzić ogłoszenie Oferty pracy:

  1. poprzez Panel Pracodawcy;

  2. poprzez przesłanie do Usługodawcy w formie załącznika do wiadomości e-mail;

  3. telefonicznie, poprzez kontakt z doradcą klienta przypisanym do Pracodawcy;

  4. w inny sposób, uzgodniony przez Usługodawcę i Pracodawcę.

 6. Usługodawca świadczy następujące usługi dodatkowe – na zlecenie Pracodawcy:

  1. wyróżnienie „Oferta tygodnia” – usługa polega na umieszczeniu, na 7 dni, odnośnika do Ogłoszenia na głównej stronie Serwisu oraz w wynikach wyszukiwania;

  2. wyróżnienie „Super oferta” – usługa polega na umieszczeniu wyróżniającego znaku graficznego obok odnośnika do Ogłoszenia na liście Ogłoszeń;

  3. odświeżenie Ogłoszenia – usługa polega na jednorazowym przesunięciu Ogłoszenia na początek listy Ogłoszeń, w miejsce najnowszego dodanego Ogłoszenia.

 7. Za wykonanie Umowy Pracodawca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie określone Umową.

 8. Usługi dodatkowe są płatne, chyba że Usługodawca wyraźnie ustalił inaczej lub umówiono się inaczej. Ceny Usług dodatkowych określa Umowa lub cennik dostępny w Serwisie.

 9. Ogłoszenie nie może zawierać więcej niż 250 słów. Słowem jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.

 10. Pracodawca sugeruje dział Serwisu, w którym Ogłoszenie ma być wyświetlane. Ostateczna decyzja w kwestii działu, w jakim Ogłoszenie ma być wyświetlane należy do Usługodawcy.

 11. Przy realizacji Umowy Usługodawca i Pracodawca komunikują się w szczególności poprzez Panel Pracodawcy oraz pocztę elektroniczną.

 12. Usługodawca przed rozpoczęciem wyświetlania Ogłoszenia w Serwisie może sprawdzić zgodność jego treści – z Umową a wyglądu – ze standardami redagowania stron internetowych oraz stylem Serwisu.

 13. Usługodawca może modyfikować treść Ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść Ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Umową, ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.

 14. Czas, przez jaki Ogłoszenie jest wyświetlane w Serwisie, jako aktualne, ustalany jest każdorazowo przez Pracodawcę i wynosi 14 albo 30 dni. Czas ten liczony jest od chwili aktywacji Usługi.

 15. W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki Ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

 16. Po upływie czasu, przez jaki Ogłoszenie miało być wyświetlane jako aktualne, Ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne.

 17. Pracodawca może oznaczyć Ogłoszenie, jako archiwalne, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt.17.

 18. Oznaczenie Ogłoszenia, jako archiwalnego, na żądanie Pracodawcy nie powoduje powiększenia puli niewykorzystanych przez Pracodawcę Ogłoszeń, ani nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie tego Ogłoszenia.

 19. Oznaczenie Ogłoszenia, jako archiwalnego, oznacza wyłączenie możliwości złożenia Aplikacji dotyczącej tego Ogłoszenia.

 20. Ogłoszenie oznaczone, jako archiwalne, jest wyświetlane w Serwisie aż do usunięcia go przez Usługodawcę.

 21. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że Ogłoszenie zawiera treści bezprawne lub jego zamieszczenie narusza Umowę, Usługodawca może zablokować Ogłoszenie. Ogłoszenie zablokowane nie będzie widoczne w Serwisie.

 22. Zablokowanie Ogłoszenia nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy, a w szczególności nie uprawnia do żądania: odszkodowania, zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie Ogłoszenia lub powiększenia puli niewykorzystanych przez Pracodawcę Ogłoszeń.

 23. (Prawa autorskie) Wprowadzenie Ogłoszenia jest jednoznaczne z udzieleniem przez Pracodawcę nieodpłatnego prawa do korzystania przez Usługodawcę ze składających się na to Ogłoszenie elementów (w tym logo, treści ogłoszenia, szaty graficznej), w celu wyświetlania w Serwisie, umieszczania w publikacjach drukowanych oraz materiałach reklamowych, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat. Po upływie wskazanego okresu prawo to przysługuje na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę. Prawo to jest niewyłączne. Pracodawca wyraża zgodę na sublicencję Ogłoszeń.

 24. Prawo, o którym mowa w ust. 24 powyżej obejmuje także prawo do modyfikacji Ogłoszenia w granicach zmian redakcyjnych i korzystania ze zmodyfikowanego Ogłoszenia w takim samym zakresie jak określony w pkt.24.

 25. Zamieszczenie Ogłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację Ogłoszenia również na innych stronach internetowych Usługodawcy oraz u współpracujących z nim partnerów przez okres opisany w ust. 24.

 26. Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, Pracodawca zobowiązany jest usunąć z Panelu Pracodawcy wszystkie Aplikacje Kandydatów, które otrzymał w związku z danym Ogłoszeniem. W przypadku, gdyby Pracodawca w tym terminie nie usunął Aplikacji Kandydatów, zostaną one automatycznie usunięte po upływie 6 miesięcy od zakończenia publikacji Ogłoszenia, jako Ogłoszenia aktualnego, chyba że przepisy prawa, orzeczenie sądu, lub decyzja właściwego organu nakazują Usługodawcy ich dalsze przechowywanie.

§ 2

Rozliczenia

 1. Usługodawca wystawi i prześle Pracodawcy fakturę VAT. Pracodawca zgadza się na stosowanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej i otrzymywanie ich e-mailem (dotyczy zarówno faktur, jak i ich duplikatów oraz korekt). Jednakże Pracodawca zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

 2. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

 3. Termin płatności określony jest w Umowie lub na fakturze.

§ 3

Komunikacja

 1. Przy realizacji Umowy Usługodawca i Pracodawca komunikują się w dowolny zgodnie ustalony sposób, a w szczególności poprzez Panel Pracodawcy udostępniony Pracodawcy oraz pocztę elektroniczną.

 2. Usługodawca może wyznaczyć dla Pracodawcy doradcę klienta, czyli osobę odpowiedzialną za kontakty między Usługodawcą a Pracodawcą związane z realizacją Umowy.

 3. Na Pracodawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia danych dostępowych do Panelu Pracodawcy w taki sposób, aby dostęp do panelu miały wyłącznie osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z realizacją Umowy.

 4. Decyzje i czynności związane z realizacją Umowy mogą w imieniu Pracodawcy wykonywać jego wszyscy pracownicy oraz wszystkie osoby posługujące się adresami poczty elektronicznej w domenie Pracodawcy.

 5. Umowa lub pisemne oświadczenie Pracodawcy może ograniczać krąg uprawnionych do podejmowania decyzji i czynności związanych z realizacją Umowy w imieniu Pracodawcy do określonych imiennie osób.

§ 4

Rozwiązanie Umowy

Usługodawca może rozwiązać Umowę, jeśli Pracodawca nie przestrzega Regulaminu. O rozwiązaniu Umowy Pracodawca zostanie powiadomiony wiadomością poczty elektronicznej wysłaną na adres podany w Umowie.

CZĘŚĆ E. ZASADY KORZYSTANIA Z MODUŁU KOMENTARZY

 1. Użytkownik może zamieszczać komentarze w sekcji komentarzy, w profilu Pracodawcy na stronach Serwisu pod adresem www.praca.pl, w tym opinie o Pracodawcy.

 2. Korzystanie z Usług wymaga zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Skorzystanie z Modułu Komentarzy, w szczególności przesłanie komentarza, jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu.

 3. Korzystanie z Modułu Komentarzy nie wymaga założenia Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy, ani Profilu Targowego.

 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika komentarza do publikacji.

 5. Usługi Modułu Komentarzy są bezpłatne dla Użytkowników.

 6. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę przez zaprzestanie korzystania z Usług Modułu Komentarzy. Usługodawca może rozwiązać Umowę, jeśli Użytkownik nie przestrzega Regulaminu.

 7. Zamieszczenie komentarza następuje za pośrednictwem formularza w Module Komentarzy w profilu Pracodawcy.

 8. W Module Komentarzy mogą być zamieszczane wyłącznie merytoryczne komentarze lub opinie dotyczące Pracodawcy, któremu dany Moduł Komentarzy jest dedykowany. Usługodawca może odmówić publikacji, albo usunąć komentarz z dowolnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy komentarz nie spełnia wymogów Regulaminu, bez uzgodnienia z Użytkownikiem i bez uprzedzenia, z zachowaniem praw konsumenta.

 9. Zakazane jest przesyłanie do publikacji komentarzy o charakterze bezprawnym, w szczególności komentarzy:

  1. obraźliwych, pomówień, bezpodstawnych oskarżeń, naruszających dobre imię, godność, szacunek, prywatność lub inne dobra osobiste;

  2. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa;

  3. zawierających groźby;

  4. sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami;

  5. dyskryminujących, deprecjonujących inne osoby ze względu na ich pochodzenie, zawód, przekonania, wyznanie, światopogląd, wiek, płeć lub orientację seksualną;

  6. wzywających do nienawiści;

  7. wulgarnych lub obscenicznych, w szczególności wulgarnych wyrazów lub ich skrótów;

  8. prowokujących, agresywnych lub wywołujących spory;

  9. propagujących przemoc, rasizm, faszyzm lub inny totalitarny ustrój państwa;

  10. propagujących zażywanie środków odurzających, narkotyków lub spożywanie alkoholu;

  11. powszechnie uznawanych za naganne moralnie;

  12. sprzecznych z ogólnodostępnymi zasadami dotyczącymi zachowania w Internecie;

  13. naruszających prawa własności intelektualnej;

  14. zawierających reklamy lub linki do materiałów reklamowych;

  15. zawierających obszerne cytaty lub powtarzające się treści.

Usługodawca może odmówić publikacji, albo usunąć komentarz z dowolnych przyczyn, w szczególności, gdy komentarz ma charakter bezprawny, bez uzgodnienia z Użytkownikiem i bez uprzedzenia, z zachowaniem praw konsumenta.

 1. Zakazane jest przesyłanie do publikacji komentarzy zawierających dane osobowe, w szczególności w odniesieniu do innych Użytkowników posługiwanie się ich imionami lub nazwiskami, wskazywanie w komentarzach adresów e-mail i innych adresów, a także linków, które do danych osobowych prowadzą. Usługodawca odmówi publikacji, albo usunie komentarz zawierający dane osobowe, bez uzgodnienia z Użytkownikiem i bez uprzedzenia.

 2. Usługodawca moderuje komentarze. Usługodawca może, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, według własnego wyboru zablokować Użytkownika, zawiesić lub wyłączyć możliwość przesyłania przez Użytkownika komentarzy do publikacji lub usuwać komentarze Użytkownika.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opublikowania w Serwisie komentarzy niezgodnych z Regulaminem. Użytkownik przesyła treści do publikacji na własną odpowiedzialność. Moderacja komentarzy nie oznacza przyjęcia przez Usługodawcę odpowiedzialności za ich treść. Moderacja komentarzy nie oznacza, że Usługodawca ma wiedzę o bezprawnym charakterze danych publikowanych w komentarzach. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy w związku z opublikowanym komentarzem, Użytkownik który przesłał komentarz do publikacji, zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności.

 4. Usługodawca na wniosek właściwych organów udostępnia dane Użytkowników;

 5. Usługodawca może w każdej chwili zmienić zasady publikowania komentarzy w Serwisie, bez uzgodnienia z Użytkownikami i bez uprzedzenia, z zachowaniem praw konsumenta.

 6. W sprawach reklamacji lub naruszeń Użytkownicy powinni kontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail: biuro@praca.pl

CZĘŚĆ F. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Każda strona Umowy zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

 2. Żadna ze stron nie odpowiada wobec drugiej strony za utracone korzyści.

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę wyrządzoną Pracodawcy i Wystawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia uiszczonego odpowiednio przez Pracodawcę lub Wystawcę w wykonaniu danej Umowy.

 4. Wobec Użytkownika naruszającego Regulamin Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług/rozwiązania Umowy, w tym na skutek usunięcia Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy, Profilu Targowego lub komentarza Użytkownika korzystającego z Modułu Komentarzy.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. Szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  2. Treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich (w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych); W szczególności Usługodawca nie weryfikuje treści Ogłoszeń Pracodawcy ani zawartości CV i listu motywacyjnego Kandydata. W związku z tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych dokumentów;

  3. Upublicznienie w Serwisie swojego wizerunku przez Użytkownika;

  4. Utratę danych przez Użytkownika, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria) lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika;

  5. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności bądź zaprzestania świadczenia Usług zgodnie z ust. 1 Części F;

  6. Podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych i informacji.

CZĘŚĆ G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. O zaistnieniu przerw Użytkownicy będą informowani ogłoszeniem w Serwisie;

  2. zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy lub Profilu Targowego w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa.

 2. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza w Serwisie swój wizerunek, tym samym wyraża on zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Usługodawcę w okresie świadczenia Usług, na polach eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej – zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługodawca oświadcza, że zamieszczony przez Użytkownika wizerunek będzie wykorzystywany w celu prawidłowego wykonania Usług.

 3. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie treści, stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do tego utworu. Jednocześnie, z chwilą zamieszczenia utworu w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do okresu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika licencji, zezwalającej na korzystanie z utworu na polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwera, umieszczanie w sieci Internet.

 4. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani elektronicznie na adres e-mail podany przy rejestracji.

 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Serwisu.

 6. Wszelkie spory mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu lub Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 7. Regulamin wchodzi w życie dnia 8 lutego 2021 r.