POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje:


Administratorem portalu dopasowani.eu jest Fundacja LABORE SIMUL z siedzibą w Łodzi przy ul. płk.dr.St. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź KRS: NIP: REGON: KRAZ: i gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z portalem dopasowani.eu, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie w zgodności  z poniższymi zasadami.

Anonimowość:

Użytkownikom korzystającym z portalu internetowego dopasowani.eu poszukującym ofert pracy. Administrator gwarantuje anonimowość tak długo, aż sami użytkownicy nie zdecydują inaczej, przez dokonanie działań właściwych dla konkretnych usług portalu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV, zamieszczenie danych o stopniu i symbolu niepełnosprawności) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do portalu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Użytkownikom portalu chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika, co jest możliwe po spełnieniu wymogów portalu dopasowani.eu zgodnie z jego zasadami. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu. Podanie przez użytkownika poszukującego zatrudnienia danych wrażliwych takich jak: stopień niepełnosprawności, grupa inwalidztwa i symbol niepełnosprawności posłuży wyłączne do sprawnego  filtrowania przez silnik portalu dopasowani.eu ofert na stanowiska pracy,  na których praca nie stwarza przeciwskazań dla użytkownika z niepełnosprawnością. Dane wrażliwe nie zostaną nigdy ujawnione klientom portalu dopasowani (pracodawcom) i nigdy nie będą widoczne dla osób nieupoważnionych do przetwarzania tych danych.

W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach:

Uprawnienia Użytkowników

Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w portalu dopasowani.eu, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres : pomoc@dopasowani.eu lub pocztą tradycyjna na adres: Fundacja LABORE SIMUL – DOPASOWANI.EU, płk.dr.St. Więckowskiego 13 lok 12BU, 90-721 Rejestracja w portalu dopasowani.eu jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

Ochrona danych

Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie rejestracji w portalu dopasowani.eu lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania na strony portalu dopasowani.eu jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w portalu dopasowani.eu z zachowaniem rygorystycznie przestrzeganych środków bezpieczeństwa,  które są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem RODO i polskiego prawa. Administrator posiada obowiązek jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych Użytkowników portalu dopasowani.eu. Wdrażanie nowych technologii, a także planowany dalszy rozwój portalu dopasowani.eu oraz zmiany legislacyjne w zakresie ochrony danych osobowych mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Statystyka

Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych, a także na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu dopasowni.eu

Użytkownik współdzielący użytkowanie z komputera z innymi osobami, po kazdorazowym zakończeniu korzystania z usług portalu dopasowani.eu wymagających zalogowania, powinien się zawsze wylogować, tak aby pozostali użytkownicy tego komputera nie mogli zapoznać się lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi , którego ustawa zobowiązuje do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach portalu dopasowani.pl, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w portalu dopasowani.eu. Administrator  jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników portalu dopasowani.eu dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: iod@pl-fls.pl lub pisemnie do Administratora na adres : Fundacja LABORE SIMUL – DOPASOWANI.EU, ul płk.dr.St. Więckowskiego 13 lok 12BU

Użyte definicje: