POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje:

 • cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się Użytkownik na komputerze z którego w danej chwili korzysta Użytkownik. Informację zapisane w pliku cookies serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu.

 • log systemowy - jest to informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.

 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika,

 • protokół SSL - (Secure Sockets Layer)  protokół służący do bezpiecznego transferu zaszyfrowanych danych. Protokół ten działa w architekturze klient-serwer i jest nastawiony głównie na weryfikację serwera z którym klient chce nawiązać połączenie ( autoryzacja w drugą stronę również jest możliwa dzięki dodatkowym trzem żądaniom ). SSL wykorzystuje znane wcześniej algorytmy i techniki szyfrowania danych ( szyfrowanie symetryczne i asymetryczne ).


Administratorem portalu dopasowani.eu jest Fundacja LABORE SIMUL z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 70, 90-403 Łódź KRS: NIP: REGON: KRAZ: i gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z portalem dopasowani.eu, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie w zgodności  z poniższymi zasadami.

Anonimowość:

Użytkownikom korzystającym z portalu internetowego dopasowani.eu poszukującym ofert pracy. Administrator gwarantuje anonimowość tak długo, aż sami użytkownicy nie zdecydują inaczej, przez dokonanie działań właściwych dla konkretnych usług portalu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV, zamieszczenie danych o stopniu i symbolu niepełnosprawności) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do portalu, każdy Użytkownik musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Użytkownikom portalu chcącym zapoznać się z CV danego Użytkownika, co jest możliwe po spełnieniu wymogów portalu dopasowani.eu zgodnie z jego zasadami. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu. Podanie przez użytkownika poszukującego zatrudnienia danych wrażliwych takich jak: stopień niepełnosprawności, grupa inwalidztwa i symbol niepełnosprawności posłuży wyłączne do sprawnego  filtrowania przez silnik portalu dopasowani.eu ofert na stanowiska pracy,  na których praca nie stwarza przeciwskazań dla użytkownika z niepełnosprawnością. Dane wrażliwe nie zostaną nigdy ujawnione klientom portalu dopasowani (pracodawcom) i nigdy nie będą widoczne dla osób nieupoważnionych do przetwarzania tych danych.

W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach:

 • Reklamacyjnych, reakcji na sugestie i prośby, uwagi oraz reklamacje Użytkowników

 • personalizacji przeglądanych przez Użytkowników stron portalu dopasowani.eu

 • kontrolowaniu sprawnego działania portalu dopasowani.eu oraz zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się podczas udostępniania portalu Użytkownikom.

 • Informowania Użytkowników o produktach, usługach i promocjach portalu dopasowani.eu

 • Zapraszania Użytkowników z niepełnosprawnościami do korzystania z programów mających na celu udzielenie tym Użytkownikom wsparcia aktywizującego społecznie i zawodowo, które jest świadczone nieodpłatnie przez Fundację LABORE SIMUL

Uprawnienia Użytkowników

Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w portalu dopasowani.eu, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres : pomoc@dopasowani.eu lub pocztą tradycyjna na adres: Fundacja LABORE SIMUL – DOPASOWANI.EU, ul. Zachodnia 70 lok. 216, 90-403 Rejestracja w portalu dopasowani.eu jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

Ochrona danych

Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie rejestracji w portalu dopasowani.eu lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania na strony portalu dopasowani.eu jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w portalu dopasowani.eu z zachowaniem rygorystycznie przestrzeganych środków bezpieczeństwa,  które są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem RODO i polskiego prawa. Administrator posiada obowiązek jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych Użytkowników portalu dopasowani.eu. Wdrażanie nowych technologii, a także planowany dalszy rozwój portalu dopasowani.eu oraz zmiany legislacyjne w zakresie ochrony danych osobowych mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Statystyka

Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych, a także na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z serwisu dopasowni.eu

Użytkownik współdzielący użytkowanie z komputera z innymi osobami, po kazdorazowym zakończeniu korzystania z usług portalu dopasowani.eu wymagających zalogowania, powinien się zawsze wylogować, tak aby pozostali użytkownicy tego komputera nie mogli zapoznać się lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi , którego ustawa zobowiązuje do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach portalu dopasowani.pl, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w portalu dopasowani.eu. Administrator  jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników portalu dopasowani.eu dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: iod@pl-fls.pl lub pisemnie do Administratora na adres : Fundacja LABORE SIMUL – DOPASOWANI.EU, ul Zachodnia 70 lok 218

Użyte definicje:

 • cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się Użytkownik na komputerze z którego w danej chwili korzysta Użytkownik. Informację zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu.

 • log systemowy - jest to informacja, jaką komputer Użytkownika przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera.

 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika,

 • protokół SSL - standard szyfrowania przesyłu danych w Internecie. Protokół SSL koduje transmisję danych z komputera do serwera serwisu, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się "otwartym tekstem".